Трениране на Успешни Учители

Курс

Програмата Трениране на Успешни Учители (ТУУ ) не е лекционен курс а практическа подготовка в рамките на 30 часа с последователна структура.

По достъпен и интересен начин участниците усвояват уменията и практическите задачи. Т.Е.Т. се преподава в над 45 страни по света от сертифицирани инструктори обучени от институт Gordon Training International.

Курсът по Т.Е.Т. е баланс между инструкторски презентации, групови дискусии, лично споделяне и дейности за изграждане на умения. В курса са включени кратки лекции, демонстрации, ролеви игри, задачи за приложение, аудио визуални материали.

Курсът включва

Трениране на успешни учители - Формата на курсовете

Структурата на обучението по програмата Teacher Effectiveness Training е разпределена в 2 модула, като всяко от тях съдържа 5 сесии. Формата на провеждане е две седмици: Модул 1- два дена по 8ч. на ден; Модул 2-два дена по 8ч. на ден. Нивата могат да се заявят заедно или поотделно с времева разлика между тях максимум 12 месеца.

ЦЕНА НА КУРСА - 650 лв.

Модул 1

Модул 2

Вечерни сесии

Дневни сесии

Структура на курсовете 'ТУУ'

Програмата за този курс е разделена на 2 модула от общо 10 сесии, като всеки един от тях ще Ви запознае с добри практики за успешно общуване и изграждане на добра връзка с учениците.

МОДУЛ 1:

Сесия 1

Замисъл и методи на ТУУ
 • Идентифициране на седемте умения на ТУУ.
 • Поставяне на лични цели за курса.
 • Фокусиране върху поведението.

Сесия 2

Поведенчески прозорец
 • Определяне на притежанието на проблема.
 • Как да разпознавате кога ваш ученик има проблем, който му пречи да възприема преподавания материал.
 • Избягване на типичните препятствия пред общуването.
 • Придобиване на умения за оказване на помощ.

Сесия 3

Умения за оказване на помощ
 • Как да сме ефикасни помощници, когато ученикът има проблем.
 • Умението Активно слушане.
 • Практикуване на Активно слушане.

Сесия 4

Приложение на активно слушане
 • Разбиране кога и как се ползва активно слушане.
 • Избиране на оптималните условия за приложение на Активно слушане.
 • Кога не бива да използваме Активно слушане.

Сесия 5

Противопоставяне на неприемливото поведение
 • Умението Аз – послание.
 • Как да се справяме със съпротивата.
 • Умението Смяна на скоростите
 • Практикуване на справянето със съпротивата.
 • Кога противопоставянето е безполезно.

МОДУЛ 2:

Сесия 6

Противопоставяне на неприемливото поведение
 • Умението Аз –послание ,преговор.
 • Да се научим как да се справяме със съпротивата срещу противопоставяне.
 • Да практикуваме справянето със съпротивата.
 • Да се научим кога противопоставянето е безполезно.

Сесия 7

Разрешаване на конфликти
 • Разбиране на естеството на конфликта.
 • По-дълбоко разбиране на потребностите.
 • Разбиране на неуспешните начини за разрешаване на конфликти.
 • Запознаване с МЕТОД III – „ Беззагубен” метод за разрешаване на конфликти.

Сесия 8

Пролагане на метод |||
 • Практикуване на беззагубното разрешаване на конфликтите.
 • Определяне на видовете проблеми, които можете да разрешавате с учениците си с помощта на този метод.

Сесия 9

Разрешаване на ценностни сблъсъци
 • Да се запознаем с ценностните сблъсъци и защо учителите и учениците попадат в конфликти отнасящи се до тяхната вяра и възгледи.
 • Да се научим да приемаме различията в ценностите.
 • Да научим начини за разрешаване на ценностните сблъсъци.
 • Да се научим как да влияем успешно върху ценностите на ученика.
 • Да разберем как можем да променим собствените си ценности.

Сесия 10

Приложение на наученото от програмата ТУУ
 • Посредничество при конфликт между двама ученици.
 • Ръководене на различни видове обсъждания в клас.
 • Гладко протичане на родителската среща.
 • Правене на разлика между трите вида време
 • Приложение на уменията от ТУУ в домашна обстановка.
 • Оценка на курса от страна на курсистите.

ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ УЧИТЕЛИ ГР. ВАРНА

зАПИШЕТЕ СЕ ЗА СЛЕДВАЩИЯТ КУРС.

Попълнете данните си и очаквайте имейл с подробна информация за началото на следващата програма за курса „Трениране на успешни учители“ на Томас Гордън.

Философия на програмата ТУУ

Целта на програмата Teacher Effectiveness Training (Т.Е.Т ) е да направи максимално времето за учениците да учат ,а за учителите да преподават.

Всеки учител знае ,че процеса на учене спира когато учениците имат проблем ,а процеса на преподаване се затруднява ,когато учениците създават проблем на учителя.

За да бъдат по-ефективни в класната стая и на работното място преподавателите и възпитателите се нуждаят от набор от умения.

Поведенческият прозорец и уменията в програмата Т.Е.Т

Основната концептуална рамка в програмите по модела Гордън се нарича Поведенчески прозорец Behavior Window . Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на учителите и възпитателите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават възникналите проблеми .

Kлючов момент в технологията е принципът Собственост на проблема. Тук проблемите се сортират въз основа на техния носител. Собственик на проблема може да бъде както учителя, така и ученика. Когато проблемът е на ученика /детето се прилага метода „активно слушане”.

Той помага на учителя на долови чувствата на детето и да разбере същността на проблема, което в повечето случаи е причина за „лошото” поведение и нежеланието да участва в учебния процес.

ТРЕНИРАНЕ-НА-УСПЕШНИ-УЧИТЕЛИ

Активното слушане е метод, чийто използване кара ученика/детето да се чувства прието, чуто и разбрано. То е първа стъпка от ефективното общуване, което предполага умението на учителя да бъде добър слушател, да познава езика на тялото, да наблюдава лицеизраза на детето, за да открие скритото послание . 

Активното слушане позволява на детето/ученика да поема повече отговорност за решаването на проблема, отключвайки творческия му потенциал. Този метод учи децата на автономност, което качество е в съответствие със социалните детерминанти на времето, в което живеем. Когато проблемът принадлежи на учителя/възпитателя той се нуждае от различно умение наречено „АЗ-послание”. Това е инструмент, който учителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат своите нужди, да се чувстват удоволетворени и да осигурят оптимална обучителна среда .

Ползи от активното слушане и Аз-послушание

Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и учителя да бъде чут. Изпратено по добър начин Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с преподавателя, както и би съхранило самооценката му стабилна.

А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от учителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди. По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

ТУУ - Ключови моменти

Уменията Активно слушане и Аз-послание работят заедно в екип. След като учителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством умението Метод III или Беззагубния метод.

Той се прилага за разрешаване на конфликти и е алтернатива на двата властови метода на „победа-загуба”. Първият /метод I/ се основава на авторитарен тип общуване, при който учителят печели, а детето губи. При втория /метод II/, известен още като либерален тип общуване – детето печели, а учителят губи.

Това означава, че при прилагането на тези два крайни метода, в процеса на общуване винаги има губеща страна, придружена с негативни чувства, които разрушават връзката учител – дете. Изходът от този омагьосан кръг на печалба и загуба е беззагубният метод, при който никой не губи. Тук печелят и двете страни, след като решението е взаимноприемливо. Разрешаването на конфликти с помощта на Беззагубния метод води до по-голяма степен на мотивация от страна на детето да изпълни решението, именно защото се базира на принципа на участието.

При метод III има по-голям шанс да се вземе по-качествено, по-творческо и по-ефикасно решение, до което никой от двете страни поотделно не може да достигне. Методът още се третира като интелектуално упражнение, което развива умението на детето да мисли. Не без значение е и неговият емоционален заряд. Беззагубният метод внася позитивни емоции, които се активират от възможността всеки да се съобразява с желанията на другия. Тук учители и ученици не се борят един срещу друг, а по-скоро работят един с друг.

Методика

Програмата Т.Е.Т предлага доказана във времето последователна, структурирана методика за подобряване на взаимоотношенията учители-деца, чието качество е от решаващо значение и е много по- важно от това какъв предмет преподава учителя, на кого преподава и как преподава.