ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ Лидери

Курс за фирми

Семинарът по Т.У.Л. е основан по подразбиране върху тезата, че организациите се нуждаят от нов тип ръководство, което поставя на първо място човешките ценности. Тоест, от модел на лидерство, което насърчава у всекиго творческите му възможности, свободния израз на индивидуалността и активното участие в решаването на проблемите и формулирането на целите.

Традиционният модел на лидерство, основаващ се върху властовия контрол, пречи на индивида да освободи цялата си творческа и конструктивна енергия.

Т.У.Л. - модел на лидерство

Т.У.Л. представя различен модел на лидерство, който често се дефинира с понятия от рода на:

В хода на семинара ще използваме многократно израза „модела Т.У.Л.“. В смисъл, че курсът ще ви предаде комплект умения за общуване, необходими ви за изграждане и поддържане на взаимоотношения на сътрудничество.

Т.У.Л. КАТО 'ТРЕНИРАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ'

Макар самото съкращение Т.У.Л. да произхожда от „Трениране на успешни лидери“, самият курс не се ограничава само с предаването на лидерски умения. А ви снабдява с умения за изграждане и обогатяване на всичките ви взаимоотношения. 

Включително взаимоотношенията ви с:

Това се дължи не на друго, а на факта, че Т.У.Л. преподава един универсален модел за изграждане на ефективни взаимоотношения, което пък ще рече, че моделът е приложим навсякъде и по отношение на всички взаимоотношения с други хора.

Възприетите от Т.У.Л. умения ще се превърнат в неделима част от собствената ви личност. Ще откриете нови начини за удовлетворяване на собствените си потребности вместо да прибягвате до властнически способи.

Ще възприемате другояче неизбежното присъствие на конфликти във вашите взаимоотношения, защото ще разполагате вече с нови, по-сигурни способности да разрешавате такива конфликти така, че никой да не губи и съответно никой да не чувства гняв или загуба.

Със сигурност ще станете по настоятелен, но по-малко агресивен, когато разкривате свои идеи и чувства. Нищо чудно да усетите по някое време, че много по-рядко се ядосвате и с много по-голяма лекота потушавате своя гняв.

КАКВО РАЗБИРАМЕ ПОД ПОНЯТИЕТО 'ЛИДЕР'

Възприели сме термина „лидер“, защото най-много подхожда на всеки мениджър, ръководител на отдел, супервайзор или администратор. Лидерът може също така да оглавява работна или проектна група.

Нашето определение за „лидер“ приема наличието на някаква група от „членове“ или „участници“ с назначен групов лидер. В повечето организации самите лидери се явяват същевременно и членове в друга група, както личи от типичната организационна схема.

В долната диаграма всеки член (О) принадлежи към някаква група, но двама от членовете принадлежат в по две групи – в качеството се на членове в (О) в едната и на лидери (X) на по нискостоящи групи:

От самата схема става ясно, че лидерът се нуждае не само от съществените умения да изгражда добри взаимоотношения с участниците в ръководената от тях група, но и умения за общуване с лидера и членовете и на друга група.

От Т.У.Л. ще получите основните умения за поддържане на всички тези взаимоотношения.

Т.У.Л. ще ви даде и уменията да сте лидер на работен или проектен екип, тъй като „екип“ не се оформя от простото събиране на няколко души в общо помещение.

Лидерът на тези хора се нуждае от предлаганите от Т.У.Л. умения, а трябва да помага и на членовете на своя екип да ги усвоят.

Направете тест, за да разберете какъв е Вашия стил на лидерство.

ИСТОРИЯТА НА Т.У.Л.

курс-за-трениране-а-успешни-лидери-варна-Иван-Скипарнов-снимка-на-Томас-Гордън
Д-р Томас Гордън

Разработих Т.У.Л. в началото на 1950-те години, когато станах консултант на няколко организации.

Първата ми книга – „Групоцентрично лидерство“ (Group-Centered Leadership), излязла през 1955 г., съдържаше определение за нов тип лидерство, което включваше много, но не и всичките съставки и умения, които се предлагат в съвременния вариант на курса по Т.У.Л.

Идеите в книгата за мениджмънт с участие на ръководените се оказаха прекалено радикални за онова време и книгата претърпя едно единствено издание в няколко хиляди екземпляра.

В желанието си да изкарам този модел лидерство от изолираните университетски лаборатории и да го представя на широката общественост аз все пак усъвършенствах курса за Т.У.Л. и започнах да го преподавам в края на 1960-те години.

Втората ми книга на тема лидерство излезе през 1977 и за заглавие носеше наименованието на самия курс по Т.У.Л.

трениране-на-успешни-лидери-курс-за-фирми-гордън-трейнинг-лого

В днешно време моделът Т.У.Л. се преподава и в други програми на Gordon Training International – за трениране на учители и родители – основаващи се на същите базисни компоненти:

Програмата по Т.У.Л. е преподавана в хиляди организации в САЩ и много други страни. Организациите включват известни и преуспели фирми от калибъра на W.L. Gore & Associates, Amazon.com, Esterline Technologies, PCL Construction, Medtronic, Merck, XPO Logistics.

Освен в тях, Т.У.Л. се предлага и сред най-различни средни и малки фирми в производството, зъболечението, щатски правителства, is offered at a wide range of medium to small companies ranging from manufacturing, dental offices, state governments, фирми за комунални услуги, , местни банки и др.

МОДЕЛЪТ ЗА МЕНИДЖМЪНТ С УЧАСТИЕ НА РЪКОВОДЕНИТЕ от д-р Томас Гордън

Преминаването към мениджмънт с участие на ръководените като най-ефективна форма на лидерство в една организация вече се радва на добър прием не само в Съединените щати, но и по цял свят. Натрупват се все повече данни за превъзходството ù над авторитарните системи за управление.

Фирмите, които включват и другите в доскоро запазваните само за мениджърите дейности се оказват по-производителни и по-успешни финансово в сравнение с онези, които се управляват по „класическия“ начин.

Много от изследванията сочат, че съвместният мениджмънт се отразява положително на отсъствията от работа, текучеството, производителността и колективния дух. Хората придобиват по-голямо самочувствие и себеуважение, усещат, че упражняват по-голям контрол върху собствените си съдби и се отърсват от някои свои чувства на безсилие. (McLagan, P. and Christo, N., 1995; Simmons, J. and Mares, W., 1983).

трениране на успешни лидери - курс на психолог Иван Скипарнов - 03

Съвместното управление изисква лидерство от нов тип, което изгражда и поддържа взаимоотношения наподобяващи по-скоро партньорства, отколкото традиционните взаимоотношения,при които лидерът доминира, а работниците му се подчиняват.

Най-убедителните индикатори за наличието на съвместно управление са начините, по които хората си взаимодействат в рамките на своите взаимоотношения. Съвместното управление насърчава хората да отнесат своите проблеми и новите си идеи към онези, които са способни да им помогнат да им намерят решение. Хората се овластяват взаимно. Доставчици и клиенти се отнасят един към друг като партньори.

При наличието на такива взаимоотношения хората присъстват на съвещанията тогава, когато имат да споделят някаква информация или да допринесат нещо стойностно, т.е., тогава, когато липсват психологически пречки. А, самото право на участие изисква от всеки участник да се научи и да има правото да задава въпроси или отхвърля решения. Всеки е в правото си да огласи и собствените си потребности.

Съвместните взаимоотношения в работните и проектните екипи се опират на методите за вземане на решения и разрешаване на конфликтите с консенсус и по беззагубен начин.

Tова на свой ред налага взаимоотношенията между лидера и членовете на екипа му да се отместят от вертикала „началник-подчинен“ към хоризонтални взаимоотношения между равноправни партньори.

трениране на успешни лидери - курс на психолог Иван Скипарнов - 01

Трениране на Успешни Лидери

Лидерът на екипа се явява координатор, а членовете на екипа му – равнопоставени участници.

В отделни ситуации лидерът функционира като член на екипа, а членовете на екипа са насърчавани да изпълняват много от типично лидерските функции.

Промяната в лидерството от авторитарен към партньорски модел налага лидерите да усвояват определени умения и процедури, които са били непознати за традиционните лидери, от рода на:

По време на семинара по ще изучите всички тези умения и ще имате възможност да се упражнявате в практикуването на по-трудните от тях.

ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ СЕМИНАРА ПО Т.У.Л.

Семинарът по Т.У.Л. се провежда в шест занятия:

Занятие

1
  • „Поведенческият прозорец „Кой притежава проблема?“

Занятие

2
  • "Активно слушане с цел да помогнете на другия“

Занятие

3
  • „Конфронтиране с другия, за да помогнете на себе си“

Занятие

4
  • „Предотвратяване на проблеми във взаимоотношенията“

Занятие

5
  • „Беззагубно разрешаване на конфликтите“

Занятие

6
  • „Налични опции при колизия на ценности“

По време на семинара ще се запознаете и с различни начини на обучение: Лекции, упражнения по практикуване на уменията, упражнения и четива в работните тетрадки, работа по малки групи и общи обсъждания. Ще ви бъдат преподадени и напредналите умения, концепции и философии, които Т.У.Л. проповядва за общуване и разрешаване на конфликтите на организационно ниво.

ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ Лидери

ЗАПИШЕТЕ своят екип.

Семинарът е предназначен да предаде на лидерите уменията за постигане на основната цел на Т.У.Л., а именно: Да снабди лидерите с междуличностните умения за създаване на междуличностни взаимоотношения с цел да се възползват от творческите способности, мотивация и максималните усилия на участниците в техните екипи.

Тестoве за стил на лидерство

Има много ефективни стилове на лидерство. Познаването на вашия стил на лидерство може да подобри лидерските ви умения. Всеки стил идва със своите силни и слаби страни. Разберете своята лидерска позиция чрез следните тестове:

/36

Тест: Стил на управление

"Организационно консултиране" ТОМ 3, автори: Сава Джонев и Пламен Димитров

 

Моля, помислете какво правите в своята работа в момента по отношение на ръководене на хората в екипа ви.
Въпросникът се състои от 36 двойки твърдения, които описват типични форми на поведение в ръководната работа.

1 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

2 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

3 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

4 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

5 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

6 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

7 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

8 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

9 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

10 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

11 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

12 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

13 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

14 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

15 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

16 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

17 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

18 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

19 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

20 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

21 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

22 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

23 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

24 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

25 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

26 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

27 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

28 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

29 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

30 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

31 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

32 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

33 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

34 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

35 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

36 / 36

Прочетете двойката твърдения и определете кое от тях се отнася до Вас в по-голяма степен:

0%

Дайте оценка на теста, ако желаете. Благодарим Ви!

/20

Тест: Неефективен ръководител

"Организационно консултиране" ТОМ 3, автори: Сава Джонев и Пламен Димитров

 

Предлагаме ви няколко твърдения, с които да опишете естеството на вашата работа. За всяко съждение отбележите в някоя от клетките, която съответства най-точно на степента, в която то се отнася за вашата работа.
Според вас, в каква степен са верни следните 20 твърдения:

1 / 20

Работите изключително във вашата професионална област - останалото малко ви интересува.

2 / 20

Стараете се да не се „изхвърляте“ и да не рискувате.

3 / 20

Смятате, че стажът в компанията винаги е по-голямо преимущество в сравнение със специалното образование и професионалните способности.

4 / 20

Смятате, че подчинените не трябва да обсъждат разпорежданията на ръководителя.

5 / 20

В екстремални ситуации избягвате да се нагърбвате с цялата отговорност и предпочитате да решавате проблемите заедно с колектива.

6 / 20

Смятате, че пълната информираност на подчинените ви как стоят нещата в предприятието би пречила на работата.

7 / 20

Действате по една и съща, отиграна схема в различни трудови и житейски ситуации.

8 / 20

Имате чувството, че сте оръдие в ръцете на други хора.

9 / 20

Считате, че повечето от неуспехите в работата ви са по вина на подчинените.

10 / 20

Постоянно ви се налага да правите компромиси, отстъпки.

11 / 20

Стараете се на всяка цена репутацията и авторитетът ви да не пострадат.

12 / 20

Стараете се да взимате не най-реалните, а най-добрите решения.

13 / 20

Предпочитате да отложите разглеждането на въпроса, за да можете след време да го решите окончателно.

14 / 20

Често вкъщи ви се налага да се занимавате със служебни проблеми.

15 / 20

Налага се да работите по 10-12 часа в денонощието.

16 / 20

Бюрото ви постоянно е затрупано с неподредени по приоритети документи.

17 / 20

„Лудница е“- налага ви се да вършите едновременно, сто неща“.

18 / 20

Основната част от работното ви време отива за детайли и второстепенни въпроси.

19 / 20

По-компетентен сте от другите и затова се налага да вършите почти всичко сам.

20 / 20

Непрекъснато се сблъсквате с
непредвидени трудности в работата си.

0%

Дайте оценка на теста, ако желаете. Благодарим Ви!